Đại hội cổ đông thường niên (tháng 03/2017)

Đại hội cổ đông thường niên (tháng 03/2017)
Đại hội cổ đông thường niên (tháng 03/2017)
Đại hội cổ đông thường niên (tháng 03/2017)
Đại hội cổ đông thường niên (tháng 03/2017)

Ngày 04.03.2017, tại Khách sạn Vạn Lợi (Số 54 Nguyễn Tri Phương, Phường Cẩm Nam, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam), Công Ty Cổ Phần Đầu tư & Kinh Doanh Thép Nhân Luật đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 theo đúng trình tự, thủ tục và luật định với sự tham dự của các cổ đông và đại diện được ủy quyền. Tổng số cổ đông đủ tư cách tham dự ĐHCĐ là 21 cổ đông tương ứng với 7.346.492 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt 97,95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHCĐ.

Tại Đại hội, dưới sự chủ trì của Đoàn chủ tịch, do ông Phan Châu Luật – Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa và điều hành, Đại hội đã tiến hành xem xét và thông qua các nội dung:

  • Báo cáo kết quả Tổ chức hoạt động kinh doanh Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh thép Nhân Luật năm thứ XXIII (2016).
  • Báo cáo Phương án tổ chức thực hiện nhiệm vụ Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh thép Nhân Luật năm thứ XXIV (2017).
  • Báo cáo quyết toán hoạt động Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh thép Nhân Luật năm thứ XXIII (2016) và Phương án trích lập các nguồn quỹ.
  • Các Chỉ tiêu tăng trưởng trong năm thứ XXIV (2017)
  • Quản trị phát triển
  • Chia Cổ tức.
  • Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát.

Sau 04 giờ thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung trong chương trình nghị sự và dự thảo Nghị quyết phiên họp thường niên 2017. Đại hội đã nhất trí thông qua các nội dung và toàn văn Nghị quyết với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý 100%, kết quả này đã chứng minh sự tin tưởng mà các cổ đông dành cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty.

Leave A Comment

Free WordPress Themes, Free Android Games